Doel van de gegevensverzameling

De gegevensverzameling in kader van het onderzoek ‘Zomerscholen in Vlaanderen 2020’ heeft als doel om een algemene beschrijving te geven van de volledige groep zomerscholen die in juli en augustus 2020 in Vlaanderen georganiseerd worden en daarvoor een subsidie van het Ministerie van Onderwijs & Vorming ontvangen. Het onderzoek wordt in opdracht van de Minister van Onderwijs & Vorming uitgevoerd door Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw.

De resultaten van het onderzoek zullen dienen om het beleid te informeren rond de kenmerken van de georganiseerde zomerscholen, knelpunten en randvoorwaarden voor de effectieve organisatie van zomerscholen te identificeren en verbeterpunten voor toekomstig beleid te formuleren. Over de onderzoeksgegevens zal gerapporteerd worden in een wetenschappelijk onderzoeksrapport. Bovendien zullen de gegevens inspiratie bieden voor een praktijkgids voor zomerschoolorganisatoren.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Digitale vragenlijsten

Het onderzoek ‘Zomerscholen in Vlaanderen 2020’ verzamelt via verschillende digitale vragenlijsten gegevens bij leerlingen, ouders, medewerkers, coördinatoren en locatieverantwoordelijken die betrokken zijn bij de bestudeerde zomerscholen. De gegevens betreffen het opzet van de zomerscholen, de praktische en inhoudelijke organisatie ervan en de persoonlijke appreciatie van de zomerscholen door de betrokkenen.

De bevraging van leerlingen, ouders en medewerkers gebeurt anoniem en vrijwillig. Wel wordt in de bevraging het adres van de zomerschoollocatie waar de betrokkenen aan verbonden zijn bevraagd. In de bevraging van leerlingen en ouders wordt een beperkt aantal achtergrondgegevens opgevraagd. Voor de leerlingenvragenlijst gaat het om de taal die de betreffende leerling thuis spreekt en zijn/haar leeftijd. Voor de oudervragenlijst gaat het om de taal die de ouder met zijn/haar kinderen spreekt en de leeftijd van het kind waarvoor de vragenlijst wordt ingevuld. In de bevraging van de medewerkers wordt een beperkt aantal studiegegevens opgevraagd, m.n. rond vooropleiding, algemeen opleidingsniveau en eventuele anciënniteit in het onderwijs.

De software waarmee de digitale bevraging uitgevoerd wordt, Qualtrics, registreert automatisch voor elke respondent ook het IP-adres van waarop de bevraging werd ingevuld en de locatie verbonden aan dat IP-adres. Bij het einde van de dataverzameling en voór de start van de data-analyses zullen deze gegevens definitief uit de databestanden worden geschrapt.

De bevraging van de zomerschoolcoördinatoren en locatieverantwoordelijken gebeurt niet anoniem, maar is uiteraard eveneens vrijwillig. Het opvragen van persoons- en contactgegevens heeft als enige doel om het contact met de zomerscholen in verband met het onderzoek mogelijk te maken.

 

Aanvullende gegevens uit databanken Ministerie van Onderwijs & Vorming

Aanvullend bij het vragenlijstenonderzoek, wordt aan zomerschoolcoördinatoren gevraagd om namen en rijksregisternummers van leerlingen en medewerkers te verzamelen en door te geven aan het Ministerie van Onderwijs & Vorming. Alle betrokken respondenten worden hierover geïnformeerd via een aan hen gerichte informatiebrief en hen wordt de mogelijkheid geboden om expliciet aan te geven dat zij niet wensen dat hun persoonsgegevens verzameld worden. Van zomerschoolcoördinatoren wordt gevraagd om deze opt-outs nauwgezet te verzamelen en de persoonsgegevens van de betrokken personen niet op te nemen in hun communicatie van rijksregisternummers en namen aan het Ministerie van Onderwijs & Vorming.

De verzamelde namen en rijksregisternummers worden door het Ministerie van Onderwijs & Vorming gebruikt om over de betreffende personen enkele gegevens op te halen uit hun databanken (AGODI en AVOHKS). Deze gegevens worden gebruikt om een gedetailleerde beschrijving te geven van het publiek dat door de Vlaamse zomerscholen wordt aangetrokken en de medewerkers die zij inzetten. De uit de databanken van het Ministerie opgehaalde gegevens zullen geanonimiseerd (d.w.z. zonder namen, rijksregisternummers of andere gegevens die de identificatie van individuele personen mogelijk maakt) aan het onderzoeksteam van Thomas More Antwerpen-Mechelen vzw bezorgd worden en door hen enkel op groepsniveau geanalyseerd worden. Het betreft gegevens uit volgende categorieën:

  • achtergrondgegevens, schoolloopbaangegevens en inschrijvingsgegevens van de leerlingen die in een Vlaamse zomerschool zijn ingeschreven;
  • leeftijdscategorie, geslacht, diploma personeelslid, aanstellingsgegevens en loopbaangegevens van onderwijzend personeel dat als medewerker bij een Vlaamse zomerschool betrokken is; en
  • INSZ-nummer of stamnummer student in lerarenopleiding, leeftijdscategorie, geslacht, woonplaats, instellingsgegevens lerarenopleiding en studieloopbaangegevens van leraren-in-opleiding die als medewerker worden ingezet in de zomerscholen.

 

Gegevenstoegang en -verwerking

De gegevens verzameld in kader van het onderzoek ‘Zomerscholen in Vlaanderen 2020’ worden enkel en alleen verwerkt in functie van het hierboven beschreven doel. Daarbij zullen er geen analyses worden uitgevoerd en gerapporteerd waarbij individuele respondenten en hun antwoorden zullen kunnen geïdentificeerd worden.

De rijksregisternummers en namen van de respondenten zullen enkel toegankelijk zijn en verwerkt worden door het Ministerie van Onderwijs & Vorming in functie van het hierboven beschreven doel. De verzamelde persoonsgegevens zullen maximaal één jaar bewaard worden en vervolgens vernietigd.

De andere onderzoeksgegevens zullen enkel toegankelijk zijn en verwerkt worden door het onderzoeksteam ‘Zomerscholen in Vlaanderen 2020’. Alle personen die namens het onderzoeksteam kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle medewerkers hebben eveneens de nodige kennis van de privacywetgving en passen die toe.
Bovendien worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens gewaarborgd is.