Onze vormingen voor het secundair (voortgezet) onderwijs

Online cursus

In deze online leergang, op basis van het boek Wijze Lessen, kun je je verdiepen in effectief lesgeven. De online leergang is volledig op eigen tempo te doorlopen. 

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Hoe kan je jouw studenten ondersteunen zodat ze meer onderbouwde beslissingen nemen over hun leerproces? Dat is de focus van deze online leergang die de wetenschap van het leren en studeren vertaalt naar de klaspraktijk. De online leergang is volledig op eigen tempo te doorlopen. 

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Open lezingen (webinars)

 • 17 mei 2023 (14u30-16u00), opname 1 week ter beschikking
 • enkel online
 • € 15,00

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je
rekening bij het ontwikkelen van een eigen leermiddel?
Hoe gebruik je een leermiddel op een doordachte manier in je klaspraktijk?
We weten dat leermiddelen kunnen bijdragen aan effectief leren en overbrengen van
kennisrijke curricula, maar er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks
gereedschappen om een uitspraak te doen over de kwaliteit van leermiddelen in Vlaanderen
en Nederland. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of
soms zelfs, op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Vanuit het
onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van
leermiddelen in het leerplichtonderwijs’ werd een instrument ontwikkeld dat je kan
gebruiken om een geïnformeerde keuze te maken voor leermiddelen die jou als leerkracht
kunnen ondersteunen om didactisch sterke lessen te geven.
In deze vorming leer je hoe je het kwaliteitskader, bestaande uit 14 criteria met linken naar
de bouwstenen van het boek Wijze Lessen, op de juiste manier kan gebruiken en ga je
concreet aan de slag om het toe te passen op een leermiddel naar keuze. Je krijgt
handvatten om de kwaliteit van leermiddelen goed in te schatten en hoe je ze op een
effectieve manier in te zetten in je lessen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

 • 24 mei 2023 (14u30-16u00), opname 1 week ter beschikking
 • enkel online
 • € 15,00

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

De kwaliteit van de leraar is het belangrijkste wat er is in het onderwijs. Het hoeft daarom
niet te verbazen dat de vraag vaak gesteld wordt of we de expert-leraar makkelijk
kunnen herkennen, en vaak wordt observatie daarbij naar voren geschoven als DE
methode om de expertleraar te herkennen. Hierbij wordt echter soms voorbijgegaan aan
het feit dat op betrouwbare wijze het complexe proces van lesgeven capteren niet
eenvoudig is. In deze lezing heb ik het daarom over zowel de voor- als de nadelen van
observatie, en wat we er wel en niet mee kunnen doen, zowel in de praktijk als in
onderzoek.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

 • 31 mei 2023 (14u30-16u00), opname 1 week ter beschikking
 • enkel online
 • € 15,00

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Woordenschatkennis is een belangrijke voorspeller van een aantal talige
vaardigheden, zoals begrijpend lezen. Maar woordenschatonderwijs wordt al snel
geassocieerd met enkel taalvakken. Wat we vaak minder goed beseffen, is dat het
ook een belangrijke plaats heeft binnen de ‘niet-taalvakken’. Ook hier zijn
leerlingen gebaat bij robuust woordenschatonderwijs. In deze sessie proberen we
een antwoord te geven op de vraag welke woorden extra aandacht verdienen,
hoe je ervoor zorgt dat woordenschat goed verankerd wordt en welke nuttige
strategieën er zijn om met nieuwe, ongekende woorden om te gaan.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Is deze laatste weken van het schooljaar een leraar afwezig en heb je niet meteen een vakgebonden opdracht liggen?

Vanuit ExCEL bieden we scholen de opname van onze webinar ‘Leren studeren’ aan, specifiek voor leerlingen van het eerste tot zesde jaar secundair/voortgezet onderwijs. Daarbij hoort ook een opdracht die leerlingen tijdens de webinar maken en nadien kunnen verbeteren aan de hand van een correctiemodel. De opdracht is meteen ook de samenvatting van de sessie. Zeker in aanloop naar de examens kan deze webinar leerlingen nog net dat extra steuntje in de rug te geven.

Waarover gaat de webinar?

Studeren is hard werken. Maar hoe kan je betere resultaten behalen met dezelfde (of zelfs minder!) inspanning?

Tijdens het zelfstandig studeren ga je al snel kiezen om de leerstof te herlezen, over te schrijven of te markeren. Die populaire studeerstrategieën zorgen er echter niet noodzakelijk voor dat je de leerstof diepgaand zal verwerken en dus lang zal onthouden. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? In deze sessie krijg je heel wat interessante tips die je onmiddellijk kan toepassen.

De sessie is gebaseerd op de boekjes (Leer studenten) studeren met succes. 

Hoe ziet de opdracht eruit?

 • De leerlingen krijgen de opdracht (Cornell-format) op papier. Hen wordt daarin gevraagd om notities te nemen tijdens het bekijken van de webinar. We bieden twee versies van de opdracht: eentje voor leerlingen die geen ervaring hebben met het nemen van notities tijdens de les, en eentje voor leerlingen die hier wel al in getraind zijn. Als school kunt u dan zelf beslissen welke versie van de opdracht u aanbiedt. Het correctiemodel is voor alle leerlingen gelijk.
 • De leerlingen bekijken de webinar (duur 1u34 min). Experte Eva Maesen bespreekt hierin met de leerlingen hoe ze kunnen studeren met succes. Tijdens het bekijken van de webinar vullen leerlingen hun notities zo goed mogelijk aan.
 • Na de sessie wordt de uitgewerkte Cornell-samenvatting (eveneens meegeleverd als pdf en PPT-slide) getoond. De leerlingen zullen op basis van dit correctiemodel hun eigen notities aanvullen, verbeteren … in kleur (leerlingen zullen in de webinar zien waarom gevraagd wordt om een andere kleur te gebruiken).

Hoe bestel ik dit pakket?

Je kan tot het einde van dit schooljaar onbeperkt toegang krijgen tot de opname van deze webinar en de bijbehorende opdrachten en correctiebundel. Kostprijs voor administratieve verwerking bedraagt 75,00 euro. Stuur eenvoudig een mailtje naar excel@thomasmore.be met uw facturatiegegegens (naam, adres, mailadres facturatie en eventueel BTW- en referentienummer) en we bezorgen u het pakket.

Op jouw school

Effectieve didactiek

In dit tweejarig intensief professionaliseringtraject nemen we het hele schoolteam mee in het bestuderen, inoefenen en duurzaam implementeren van effectieve didactiek op de klasvloer en bij uitbreiding in de hele schoolwerking. Het ultieme doel hierbij is élke leerling optimale leerkansen bieden.    

Klik hier voor meer informatie.

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Het boek  ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’  vertaalt de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies, en zijn toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis. In deze vorming bespreken we het boek volgens zijn initiële insteek, nl. een breed beeld scheppen van wat effectief lesgeven inhoudt, gevolgd door een viertal didactische aanpakken (bouwstenen) met robuuste bewijskracht vanuit onderzoek en praktijk, zoals het activeren van voorkennis (BS 1), gebruik van voorbeelden (BS 3), spreiden in de tijd (BS 8) en testen als leer- en oefenstrategie (BS 10). We delen ook tal van voorbeelden die je meteen de volgende les kan inzetten.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Goede evaluatie is veel meer dan enkel toetsen en beoordelen. Het is ook een krachtig middel om de kwaliteit van je instructie te versterken én het biedt kansen om beter te leren. Een cruciaal element van ’evaluatie als didactische aanpak’ of anders gezegd ‘formatieve evaluatie’ is het voorzien van feedback.  Hoe geef je rijke, ontwikkelingsgerichte feedback die leerlingen aan het denken zet en houd je het haalbaar voor jezelf? Hoe maak je je verwachtingen helder zodat leerlingen weten waar de lat ligt? Hoe kan feedback de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen zodat ze ook zelf op zoek gaan naar feedback? En hoe kan technologie hierin een faciliterende en versterkende rol spelen? In deze vorming bespreken de bouwstenen uit het boek  ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ die o.a. een antwoord geven op al deze vragen (en meer). We delen daarbij tal van praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren voor je eigen klaspraktijk.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Iedere leerling wil de leerstof begrijpen en zo lang mogelijk onthouden. Maar hoe doe je dat? Bouwsteen 5 van het boek  ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ beschrijft de ‘actieve verwerking van leerstof’. Wil dit zeggen dat je best vooral fysiek actief met de leerstof bezig bent, vb. via een groepswerk, het maken van een collage, etc. … of betekent ‘actieve verwerking’ vooral dat je brein actief moet zijn (cognitief actief)? Vanuit wetenschappelijk bewijs worden kennis en vaardigheden best geleerd als ze cognitief actief verwerkt worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over nieuwe kennis linken aan onze voorkennis, verbanden leggen, structuur aanbrengen, het groter geheel zien, etc. Bouwsteen 12 gaat vervolgens dieper in op het duurzaam onthouden van nieuwe kennis en vaardigheden. Veel leerlingen steunen daarvoor op leerstrategieën als markeren, herlezen en overschrijven, hoewel deze technieken verre van optimaal zijn. Welke leerstrategieën bieden dan wél de beste kansen op langer onthouden?

In deze vorming bespreken we manieren om leerstof actief te verwerken en duurzaam op te slaan. We delen ook tal van concrete aanpakken om met leerlingen aan de slag te gaan.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

“Bouw voort op wat je leerlingen al weten en kunnen’ wordt vaak gezegd. Maar leerlingen verschillen van elkaar, kunnen en weten verschillende dingen. Sommigen lijken als vanzelf te leren, terwijl anderen er hard voor moeten werken. Uit recent onderzoek blijkt dat het kennisniveau van een gemiddelde klas op een middelbare school waarschijnlijk een spreiding tot vijf jaar kent. Dit kan nog groter zijn op scholen met hoge SES-indicatoren. Hoe kun je dan tegemoetkomen aan de leernoden van élke individuele leerling, met maar één hoofd en twee handen?

Differentiatie is een complex proces en vraagt om een samenspel van pedagogische, vakdidactische en organisatorische vaardigheden van de leraar. Door de vooruitgang van je leerlingen goed te monitoren tijdens je instructie, kan je als leerkracht een goed beeld krijgen – en houden – van hun niveau en daarop aansluiten met een passend aanbod.

In deze sessie bespreken we hoe we op een effectieve en haalbare (!) manier kunnen differentiëren, zodat de leerwinst van alle leerlingen bevorderd wordt.    

Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Al vanaf de eerste voet op school is de startpositie voor elk kind wezenlijk anders. Terwijl het ene kind het geluk heeft om op te groeien in een nest met aandacht voor bijvoorbeeld cultuur, literatuur, reizen en hobby’s, heeft het andere kind veel minder de kansen om al die rijke kennis, vaardigheden en ervaringen op te bouwen. Het laatste moet dus voor een heel groot deel rekenen op de school om die gaten te vullen. Het belang van een kennisrijk curriculum kan hierbij onmogelijk worden overschat. Dit blijkt ook steeds meer uit internationaal onderzoek.  Enerzijds bepaalt ‘wat je al weet’ het gemak en de duurzaamheid van toekomstig leren, en anderzijds heeft kennis een belangrijk sociaal-rechtvaardig aspect. Door alle leerlingen een goede kennisbasis aan te bieden en verder te gaan dan hun eigen leefwereld en ervaringen, is het mogelijk om de kansen op toekomstig leersucces aanzienlijk te verhogen. Maar wat verstaan we nu juist onder een kennisrijk curriculum? Wat zijn de kenmerken ervan? Hoe ziet dit eruit in de praktijk en hoe ga je hiermee om? In deze vorming bespreken we, naast het belang van het kennisrijke curriculum, ook wat dit voor de praktijk betekent en delen we inspirerende voorbeelden.

Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Leren studeren

Als leerlingen zelfstandig studeren, kiezen ze er vaak voor om de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met een markeerstift in de aanslag. Die populaire studeerstrategieën zorgen echter niet noodzakelijk voor een diepgaande verwerking van de leerstof. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? En vooral: hoe kan je als leraar of leerbegeleider leerlingen leren hoe ze kunnen studeren? Deze vorming is gebaseerd op Studeren met succes, twee boekjes over effectief studeren, die de wetenschap van het studeren op een laagdrempelige manier vertalen naar een studeergids waar oudere leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. De bijhorende handleiding biedt leerkrachten inspiratie om effectieve (meta)cognitieve strategieën expliciet aan te leren in de klas. Leren, studeren en instructie zijn namelijk nauw met elkaar verweven.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Iedere leerling wil de leerstof begrijpen en zo lang mogelijk onthouden. Maar hoe doe je dat? Bouwsteen 5 van het boek Wijze Lessen beschrijft de ‘actieve verwerking van leerstof’. Wil dit zeggen dat je best vooral fysiek actief met de leerstof bezig bent, vb. via een groepswerk, het maken van een collage, etc. … of betekent ‘actieve verwerking’ vooral dat je brein actief moet zijn (cognitief actief)? Vanuit wetenschappelijk bewijs worden kennis en vaardigheden best geleerd als ze cognitief actief verwerkt worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over nieuwe kennis linken aan onze voorkennis, verbanden leggen, structuur aanbrengen, het groter geheel zien, etc. Bouwsteen 12 gaat vervolgens dieper in op het duurzaam onthouden van nieuwe kennis en vaardigheden. Veel leerlingen steunen daarvoor op leerstrategieën als markeren, herlezen en overschrijven, hoewel deze technieken verre van optimaal zijn. Welke leerstrategieën bieden dan wél de beste kansen op langer onthouden?

In deze vorming bespreken we manieren om leerstof actief te verwerken en duurzaam op te slaan. We delen ook tal van concrete aanpakken om met leerlingen aan de slag te gaan.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Daar waar de vorming ‘leren studeren’ voornamelijk gaat over het aanleren van effectieve leerstrategieën, focust deze vorming op het ontwikkelen van meer algemene vaardigheden om het leerproces te sturen. Hoe kunnen leerlingen hun leerproces succesvol plannen, evalueren en bijsturen? Waarom is het zo belangrijk om sterke studeergewoontes te ontwikkelen en hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we de motivatie van onze leerlingen verhogen? Deze vorming helpt jullie om leerlingen te ondersteunen in hun groeiproces tot zelfregulerende leerlingen.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

(Enkel op voorwaarde dat (een deel van) het lerarenteam gevormd is)

Gezien de meerwaarde om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, bieden wij ook voor hen een vorming aan over o.a. hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. We geven tips die helpen bij het organiseren van schoolwerk (op korte of langere termijn) en bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd van hun kinderen.


Doelgroep: ouders
Deze vorming duurt 1u en kan zowel fysiek als online. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Enkel op voorwaarde dat (een deel van) het lerarenteam gevormd is

Studeren is hard werken. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat je met minder of evenveel inspanning betere resultaten kan behalen? Als leerlingen zelfstandig studeren, kiezen ze er vaak voor om de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met een markeerstift in de aanslag. Die populaire studeerstrategieën zorgen er echter niet noodzakelijk voor dat je de leerstof diepgaand zal verwerken en lang zal onthouden. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? In deze sessie krijgen leerlingen heel wat interessante tips die ze onmiddellijk kunnen toepassen.

Beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025. 

Neem contact op voor meer informatie.

Formatieve evaluatie en feedback

Goede evaluatie is veel meer dan enkel toetsen en beoordelen. Het is ook een krachtig middel om de kwaliteit van je instructie te versterken én het biedt kansen om beter te leren. Een cruciaal element van ’evaluatie als didactische aanpak’ of anders gezegd ‘formatieve evaluatie’ is het voorzien van feedback.  Hoe geef je rijke, ontwikkelingsgerichte feedback die leerlingen aan het denken zet en houd je het haalbaar voor jezelf? Hoe maak je je verwachtingen helder zodat leerlingen weten waar de lat ligt? Hoe kan feedback de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen zodat ze ook zelf op zoek gaan naar feedback? En hoe kan technologie hierin een faciliterende en versterkende rol spelen? In deze vorming bespreken de bouwstenen uit het boek Wijze Lessen die o.a. een antwoord geven op al deze vragen (en meer). We delen daarbij tal van praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren voor je eigen klaspraktijk.


Doelgroepen: lager (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Digitale didactiek

Het gebruik van EdTech (educatieve technologie) vindt meer en meer zijn weg naar de onderwijspraktijk. Zowel tijdens de instructie van leraren als bij het (zelfstandig) leren van leerlingen worden allerhande digitale applicaties ingezet om het leerproces te bevorderen. Maar hoe zet je technologie zodat het een meerwaarde wordt voor het leren van de leerlingen?  

We nemen je mee door een aantal belangrijke inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over effectieve digitale didactiek, gekoppeld aan concrete voorbeelden. We bespreken de kansen maar ook de valkuilen. Daarvoor baseren we ons op het boek ‘Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek (gratis te downloaden op https://excel.thomasmore.be/wijze-lessen/). 

Deze vorming wordt (deels) ontwikkeld op maat van de school, dit wil zeggen dan we rekening proberen houden met de devices en de digitale tools die vanuit de school ter beschikking gesteld worden.


Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Evaluatie en feedback zijn belangrijke aspecten van ons onderwijs. Er wordt daarbij steeds vaker gekeken naar digitale tools die leraren hierin te ondersteunen. Bij een overschakeling naar een meer digitale evaluatie is het in de eerste plaats belangrijk om je didactische kijk op evaluatie onder de loep te nemen: hoe zetten we in op effectieve formatieve evaluatie? Hoe krijg je een goed beeld van waar leerlingen staan in het leerproces? Hoe geven we feedback die werkt? En welke meerwaarde kunnen digitale tools bieden bij dit alles?  
 
We nemen een kijkje naar wat onderzoek ons vertelt over evaluatie en feedback op basis van het boek ‘Wijze Lessen’ en bespreken wanneer en hoe technologie een meerwaarde kan beteken. We koppelen deze inzichten en aanpakken aan mogelijke digitale ondersteuningstools. 


Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Tijdens de gedwongen schoolsluitingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie werden scholen verplicht over te gaan tot noodafstands- en blended onderwijs. Ondanks de urgentie waarmee dit onderwijsontwerp diende vormgegeven te worden, zagen meerdere Vlaamse secundaire scholen ook wel  voordelen in van een combinatie van fysiek contactonderwijs en online onderwijs. 

Maar wat verstaan we juist onder ‘blended leren’? Wanneer kan het een meerwaarde zijn voor het leren van je leerlingen en wat zijn de valkuilen? Hoe waak je over de kwaliteit van zowel je inhouden als de didactische principes die voorwaarde zijn om te leren? 

Vanuit wetenschappelijke onderbouwing kan ons expertisecentrum ondersteuning bieden op twee vlakken: 

 • Wat zijn ondersteunende condities om blended learning in de school mogelijk te maken? Deze begeleiding richt zich eerder op directieteams en gaat over belangrijke randvoorwaarden zoals professionalisering van het team, aandachtspunten met betrekking tot een elektronisch leerplatfom etc. 
 • We bieden ook een vorming aan met concrete voorbeelden, gebaseerd op de Inspiratiegids Blended Leren en gericht op leerkrachten. We kijken naar een aantal principes waarmee je als leerkracht rekening mee moet houden zodat je blended ontwerp effectief is.. Hoe stem je bijvoorbeeld de online en face-to-face component op elkaar af? Hoe bouw je leren van en met elkaar in in het online gedeelte van blended learning? Hoe bied je de leerlingen online ondersteuning aan?

Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

In deze vorming kijken we naar de mogelijkheden van digitale tools om te differentiëren. We vertrekken vanuit een aantal inzichten uit de wetenschap over differentiatie en koppelen dit aan concrete voorbeelden uit de praktijk. We gaan eerst en vooral dieper in op het belang van duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie en hoe technologie je daarin kan ondersteunen. We bekijk vervolgens mogelijkheden om gericht data verzamelen zodat je geïnformeerd beslissingen kan nemen over eventuele verlengde instructie, en eventuele verbreding en verdieping. Ook staan we stil bij mogelijkheden om je leerlingen extra ondersteuning op maat te bieden in een digitale leeromgeving.  Tot slot staan we ook even stil bij de haalbaarheid en het beperken van de werklast voor de leerkracht.

Doelgroepen: lager (primair) onderwijs, secundair (voortgezet) onderwijs en hoger onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Klasmanagement

Zonder rust in de klas, wordt er amper geleerd. Goed klasmanagement is moeilijk, en de ene leraar slaagt hier beter in dan de andere. In sommige lessen gaat bijvoorbeeld 10 min. lestijd verloren door leerlingen die hun materiaal niet bijhebben, taak niet maakten of gewoonweg niet stil (willen) zijn … Klasmanagement is echter geen aangeboren talent, je kunt het leren. Belangrijk daarbij is om zoveel mogelijk proactief te werken en om als school toe te werken aan een gedeelde visie en aanpak rond goed gedrag en leren. In deze vorming vertellen we over mogelijke oorzaken van onrust in de klas, maar vooral over hoe je ze kunt voorkomen en hoe de kracht van het lerarenteam ieders klasmanagement kan versterken. Je krijgt daarnaast ook veel praktische tools en voorbeelden mee, die je de volgende dag meteen in je les kunt toepassen.


Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Leermiddelen

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een eigen leermiddel?
Hoe gebruik je een leermiddel op een doordachte manier in je klaspraktijk? 

We weten dat leermiddelen kunnen bijdragen aan effectief leren en overbrengen van kennisrijke curricula, maar er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks gereedschappen om een uitspraak te doen over de kwaliteit van leermiddelen in Vlaanderen en Nederland. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms zelfs, op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Vanuit het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’ werd een instrument ontwikkeld dat je kan gebruiken om een geïnformeerde keuze te maken voor leermiddelen die jou als leerkracht kunnen ondersteunen om didactisch sterke lessen te geven

In deze vorming leer je hoe je het kwaliteitskader, bestaande uit 14 criteria met linken naar de bouwstenen van het boek Wijze Lessen, op de juiste manier kan gebruiken en ga je concreet aan de slag om het toe te passen op een leermiddel naar keuze. Je krijgt handvatten om de kwaliteit van leermiddelen goed in te schatten en hoe je ze op een effectieve manier in te zetten in je lessen.


Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Schoolleiderschap

Hoe ontwikkeling je een visie en implementeer je die? Wat is het nut van data bij het verbeteren van je onderwijs? Hoe creëer je een schoolklimaat dat het leren bevordert? Wat is een goed professionaliseringsbeleid voor je personeel? Op dit soort vragen krijg je een antwoord in de vorming van Machteld Verbruggen.

Indien gewenst gaat aan de vorming een schooleigen documentenstudie vooraf (laatste doorlichtingsverslag, missie en visie, …) zodat de vorming geheel op maat kan worden samengesteld.Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Op onze campus

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we op onze campus (Sint-Andries, Antwerpen): 

 • een verdiepend traject voor expert-leraren (gebaseerd op de boeken Wijze Lessen en Studeren met succes).
 • eenmalige studiedagen over o.a. effectieve didactiek, leren studeren, formatieve evaluatie en feedback, onderwijskundig leiderschap … 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief over concrete data.

Woensdag 14 juni 2023 van 13u30 tot 16u30 | Campus Sint-Andries, Antwerpen | Kostprijs € 45,00

Schrijf je hier in. 

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een eigen leermiddel?
Hoe gebruik je een leermiddel op een doordachte manier in je klaspraktijk? 

We weten dat leermiddelen kunnen bijdragen aan effectief leren en overbrengen van kennisrijke curricula, maar er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks gereedschappen om een uitspraak te doen over de kwaliteit van leermiddelen in Vlaanderen en Nederland. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms zelfs, op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Vanuit het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’ werd een instrument ontwikkeld dat je kan gebruiken om een geïnformeerde keuze te maken voor leermiddelen die jou als leerkracht kunnen ondersteunen om didactisch sterke lessen te geven

In deze vorming leer je hoe je het kwaliteitskader, bestaande uit 14 criteria met linken naar de bouwstenen van het boek Wijze Lessen, op de juiste manier kan gebruiken en ga je concreet aan de slag om het toe te passen op een leermiddel naar keuze. Je krijgt handvatten om de kwaliteit van leermiddelen goed in te schatten en hoe je ze op een effectieve manier in te zetten in je lessen.

Schrijf je hier in.