How learning happens

How Learning Happens presenteert 28 grote educatieve onderzoeken en hun bevindingen over hoe we leren en wat we nodig hebben om effectief, efficiënt en met voldoening te leren. Veel van deze werken hebben onderzoekers en docenten over de hele wereld geïnspireerd en hebben een stempel gedrukt op de manier waarop we vandaag de dag lesgeven. Het boek bevat 28 sleutelwerken over leren en lesgeven, gekozen uit de onderwijspsychologie en de cognitieve psychologie, en biedt een leidraad van de belangrijkste ontdekkingen in de manier waarop leren gebeurt. Elk hoofdstuk bestudeert een ander onderzoek en legt het belang ervan uit. Vervolgens wordt het onderzoek zelf beschreven, de implicaties ervan voor de praktijk, hoe het in de klas kan worden gebruikt en de belangrijkste afhaalmomenten voor leerkrachten. Duidelijk verdeeld in zes delen, omvat het boek:

 • Hoe de hersenen werken en wat dit betekent voor het leren en onderwijzen,
 • Vereisten voor het leren
 • Hoe het leren kan worden ondersteund
 • Lerarenactiviteiten
 • Leren in context
 • Waarschuwingsverhalen en de tien dodelijke zonden van het onderwijs.

Geschreven door twee vooraanstaande deskundigen en geïllustreerd door Oliver Caviglioli, is dit essentiële lectuur voor leerkrachten die zich volledig willen bezighouden met en inzicht willen krijgen in het pedagogisch onderzoek en voor studenten in het onderwijs, de onderwijspsychologie en de pedagogische wetenschappen.

In English

How Learning Happens introduces 28 giants of educational research and their findings on how we learn and what we need to learn effectively, efficiently, and enjoyably. Many of these works have inspired researchers and teachers all around the world and have left a mark on how we teach today. Exploring 28 key works on learning and teaching, chosen from the fields of educational psychology and cognitive psychology, the book offers a roadmap of the most important discoveries in how learning happens. Each chapter examines a different work and explains its significance before describing the research, its implications for practice, how it can be used in the classroom and the key takeaways for teachers. Clearly divided into six sections, the book covers:

 • How the brain works and what this means for learning and teaching
 • Prerequisites for learning
 • How learning can be supported
 • Teacher activities
 • Learning in context
 • Cautionary tales and the ten deadly sins of education.

Written by two leading experts and illustrated by Oliver Caviglioli, this is essential reading for teachers wanting to fully engage with and understand educational research as well as undergraduate students in the fields of education, educational psychology and the learning sciences.