Hebben digitale badges effect op de motivatie en het (online) leren van studenten?

Steeds vaker worden digitale badges ingezet tijdens het online leren, in de hoop dat dit een positief effect heeft op de leeruitkomsten van studenten. Digitale badges zijn elektronische symbolen die ‘bewijs’ leveren van een prestatie, vaak in een online leeromgeving. Ze zijn meestal voorzien van metadata die je kan raadplegen, bijvoorbeeld de verstrekker van de badge en de evaluatie- of succescriteria. De mogelijkheid om de badge te delen op sociale media behoort eveneens vaak tot de mogelijkheden  (onder andere, Carey & Stefaniak, 2018; Wolz et al., 2021).

Mensen aanzetten tot een volgehouden leerinspanning is niet alleen van belang bij studenten, maar ook in professionaliseringstrajecten van leraren vormen motivatie en erkenning van prestaties belangrijke aspecten (Education Endowment Foundation, 2021). Digitale badges worden ook in die context ingezet en door leraren ervaren als een zinvolle (maar niet als enige) ondersteuning. In mindere mate worden ze gezien als een formeel, elektronisch alternatief voor certificering (Dyjur & Lindstrom, 2017). Ook in onze online leergang ‘Wijze lessen voor het basisonderwijs’ zetten we digitale badges in als erkenning van prestaties, voor opvolging van voortgang en informele certificering (zie Figuur 1).

Figuur 1. Digitale badge Wijze Lessen Online (gemaakt met Badgr binnen de ELO Canvas) met raadpleegbare metadata en deelmogelijkheden op sociale media.

Het onderzoek naar digitale badges als ‘educational badges’ in het hoger onderwijs is nog vrij beperkt, ondanks het feit dat ze in toenemende mate ingezet worden. Het doel in een onderwijscontext is meestal het verhogen van motivatie en engagement van studenten met betrekking tot de leeractiviteiten. Bestaand onderzoek wijst veelal op een positief effect op motivatie, maar dit effect blijkt niet altijd duurzaam omwille van zogenaamde ‘novelty effecten’[1].

Uanhoro & Shwu-Ching Young (2022) gingen na wat het effect was van het al dan niet toekennen van badges aan huiswerkopdrachten (quizzes na bepaalde hoofdstukken). Uit hun onderzoek bleek dat studenten de huiswerkopdrachten vaker én meer gespreid (geen piek vlak voor de deadline) afwerkten. Ze rapporteerden bovendien een toegenomen mate van motivatie voor de cursus door de toevoeging van digitale badges.
De onderzoekers maken ook twee bedenkingen. Studenten konden ook zogenaamde ‘higher-level badges’ verdienen voor complexere en meer uitdagende leeractiviteiten (cumulatieve huiswerkopdrachten), maar hier bleek het effect van de badges eerder beperkt. Voorts was er  slechts op één van de drie examens aan het einde van de cursus sprake van een verschil in het voordeel van de badge-groep.

Een bedenking bij het toekennen van digitale badges, is dat deze nefast zouden kunnen zijn voor de intrinsieke motivatie van leergeoriënteerde studenten[2]. Volgens onderzoek van Alt Dorit (2021) kan dit risico beperkt worden door het ontwerp aan te passen. Belangrijk daarbij is dat badges niet enkel gericht zijn op het belonen van prestaties (toekennen van punten of een graad), maar zo ontworpen worden dat studenten ze zien als hulpmiddelen (‘scaffolds’ of steigers) om systematisch naar te behalen doelen toe te werken en hun leervaardigheden te ontwikkelen. Die gerichtheid op leren kan gerealiseerd worden door de toevoeging van de reeds vermelde metadata aan het ontwerp. Een badge wordt dan meer dan zomaar een ‘sticker’ omdat de metadata toelaten om de nadruk te leggen op de doelen, succescriteria en eventueel ondersteunende feedback (zie ook Figuur 1 ‘criteria’; Wolz et al, 2021).

Met enige voorzichtigheid gezien de hoeveelheid bestaande evidentie kunnen ten slotte volgende aanbevelingen en aandachtspunten over het inzetten van digitale badges geformuleerd worden:

  • Digitale badges kunnen een positief effect hebben op motivatie en uitstelgedrag beperken. Of er een rechtsreeks effect is op leeruitkomsten is nog niet met zekerheid te zeggen;
  • Het ontwerp van digitale badges bepaalt mee op welke wijze de motivatie van studenten erdoor beïnvloed wordt. Om bij te dragen aan duurzamere, intrinsieke motivatie, is het van belang dat een badge meer is dan een beloning van een prestatie. Aangewezen is in te zetten op doelen, succescriteria en eventueel feedback;
  • Voor studenten met beperkte zelfregulerende vaardigheden en/of een focus op prestaties (extrinsieke motivatie) kan het aangewezen zijn minder in te zetten op openbaarheid van badges (bv. deelmogelijkheden met peers of op sociale media);
  • Badges uitsluitend toekennen voor deelname, zonder enige vorm van assessment, is weinig effectief.

Voetnoten

[1] Effecten die te wijten zijn aan het feit dat er sprake is van een verandering (bijvoorbeeld de invoering van nieuwe technologie) ongeacht de aard van de verandering (of technologie)

[2] Studenten die gericht zijn op doelen, beheersen van de leerstof, wat ook geassocieerd wordt met een constructievere leerhouding (onder meer Senko et al., 2011). Prestatiegerichte studenten worden eerder gedreven door extrinsieke motivatie, het behalen van een cijfer, bij voorkeur hoger dan dat van studiegenoten (Kirschner et al. , 2018). Zie ook doeloriëntatietheorie (o.a. Ames, 1992).

Bronnen

Ahlemann, F., Schütte, R., & Stieglitz, S. (Eds.). (2021). Springer eBook Collection: Vol. 48. Innovation Through Information Systems: Volume III: A Collection of Latest Research on Management Issues (1st ed. 2021). Springer International Publishing; Imprint Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86800-0

Alt, D. (2021). Who benefits from digital badges? Motivational precursors of digital badge usages in higher education. Current Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02002-0

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.

Carey, K. L., & Stefaniak, J. E. (2018). An exploration of the utility of digital badging in higher education settings. Educational Technology Research and Development, 66(5), 1211–1229. https://doi.org/10.1007/s11423-018-9602-1

Dyjur, P., & Lindstrom, G. (2017). Perceptions and Uses of Digital Badges for Professional Learning Development in Higher Education. TechTrends, 61(4), 386–392. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0168-2

Kirschner, P. A., Claessens, L., & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Ten Brink Uitgevers.

Senko, C., Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2011). Achievement goal theory at the crossroads: 54 Old controversies, current challenges, and new directions. Educational Psychologist, 46(1), 26-47.

Uanhoro, J., & Shwu-Ching Young, S. (2022). Investigation of the Effect of Badges in the Online Homework System for Undergraduate General Physics Course. Education Sciences, 12(3), 217–230. https://doi.org/10.3390/educsci12030217